Privacyverklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27-09-2023.

Hart en Hechtwerk, gevestigd aan Sutton 15, 7327 AB Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.hartenhechtwerk.nl

Sutton 15, 7327 AB Apeldoorn, 06-42413427

BJ Koerts is de Functionaris Gegevensbescherming van Hart en Hechtwerk. Hij is te bereiken via bart@hartenhechtwerk.nl.

Persoonsgegevens die Hart en Hechtwerk verwerkt

Hart en Hechtwerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Hart en Hechtwerk verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Hart en Hechtwerk verwerkt

Het is niet verplicht deze informatie te verstrekken.

 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht (niet verplicht)
 • Burgerlijke staat en gezinssamenstelling
 • Algemene gezondheid, roken/alcohol/drugsgebruik en medicijngebruik
 • Religie en geloofsovertuiging
 • Werk en opleiding
 • Eerdere therapie, globaal inzicht in welke behandelprocessen al zijn gevolgd
 • Huisarts en/of andere behandelaren. Eventueel collegiaal overleg met een andere behandelaar of huisarts wordt altijd eerst met je besproken en er wordt om jouw instemming gevraagd middels een toestemmingsformulier. De huisarts is belangrijk als er sprake is van psychische en/of lichamelijke klachten/problemen en dient als eventuele back-up in geval van nood.
 • Overige bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in de gesprekken, in correspondentie en telefonisch
 

De website en/of diensten van Hart en Hechtwerk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Hart en Hechtwerk kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat Hart en Hechtwerk zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hartenhechtwerk.nl, dan verwijdert Hart en Hechtwerk deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Hart en Hechtwerk persoonsgegevens

Hart en Hechtwerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen en te voldoen aan vereisten van beroepsgroepen waarbij Hart en Hechtwerk is aangesloten.
 • Hart en Hechtwerk verwerkt ook persoonsgegevens als de hier wettelijk toe verplicht is, zoals verslaglegging en dossiervorming op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en gegevens die Hart en Hechtwerk nodig heeft voor de belastingaangifte.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hart en Hechtwerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hart en Hechtwerk) tussen zit.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart

Hart en Hechtwerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tijdens de behandeling is de behandelaar verplicht jouw gegevens te bewaren. Na het afronden van de behandeling start de bewaartermijn. Hart en Hechtwerk hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens – Bewaartermijn – Reden

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer – 7 jaar – fiscale bewaarplicht en om contact te hebben over eventuele bestellingen.
 • Behandeldossier, behandelplan, sessieverslagen, correspondentie – 15 jaar na afsluiting van de behandeling – verplichting vanuit Wkkgz en de beroepsgroep.
 
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hart en Hechtwerk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hart en Hechtwerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zal Hart en Hechtwerk de door jou verstrekte gegevens niet verstrekken aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hart en Hechtwerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hier lees je een toelichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hart en Hechtwerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 1. Inzage krijgen in jouw dossier. Mocht je een (hard)copy van jouw dossier willen ontvangen, dan kunnen daarvoor kosten in rekening gebracht worden.
 2. Correctie van eventuele (onjuiste) gegevens in jouw dossier
 3. Verwijdering van jouw dossier. Als je niet langer wilt dat jouw gegevens bewaard blijven dan kun je dit schriftelijk aangeven. In dit geval zal de behandelaar jouw dossier vernietigen met uitzondering van de basisgegevens (naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en telefoonnummer) die nodig zijn voor de financiële administratie. Basisgegevens blijven maximaal 7 jaar bewaard. Na verwijdering van het dossier op jouw verzoek is vanaf dat moment geen behandeling meer mogelijk vanwege de verplichting tot dossiervorming.
 4. Overdracht van jouw dossier. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Voor het opmaken van een dossier en een computerbestand worden kosten in rekening gebracht.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hartenhechtwerk.nl

 

Hoe Hart en Hechtwerk persoonsgegevens beveiligt

Hart en Hechtwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgt hierbij de eisen uit NEN 7510 voor Informatiebeveiliging in de zorg. Voor het opbouwen van het (elektronisch) cliënten dossier maakt de behandelaar gebruik van veilige praktijksoftware. De leverancier van de gebruikte praktijksoftware is ISO27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Het volledige dossier, waaronder de administratie, verslaglegging, afspraken en facturen worden opgeslagen in dit systeem.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hartenhechtwerk.nl