Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en begrippen

1. Hart en Hechtwerk is een onderneming met als eigenaar Mieke Koerts-Tichelaar. De onderneming is gevestigd aan de Sutton 15, 7327 AB te Apeldoorn, met KvK nummer 62201875. Hart en Hechtwerk is een therapiepraktijk.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Hart en Hechtwerk en de cliënt. Met cliënt wordt eenieder bedoelt die afnemer is van een dienst of een product van praktijk Hart en Hechtwerk.
3. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website, hartenhechtwerk.nl.
4. Afwijkingen, wijzigingen of aanvullingen op de algemene voorwaarden dienen schriftelijk overeengekomen te worden tussen Hart en Hechtwerk en de cliënt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, diensten, producten, therapietrajecten en werkzaamheden van Hart en Hechtwerk.
2. Hart en hechtwerk heeft het recht om deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3 Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Hart en Hechtwerk en de cliënt komt tot stand op het moment dat de cliënt de betreffende behandelovereenkomst middels een handtekening ondertekent. Met ondertekening van de overeenkomst gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden van praktijk Hart en Hechtwerk. Deze overeenkomst wordt verstuurd vanuit het digitale administratiesysteem MijnDiad en wordt na ondertekening akkoordverklaring genoemd.
2. Het ontbreken van een digitale akkoordverklaring van de door praktijk Hart en Hechtwerk uitgebrachte overeenkomst wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door praktijk Hart en Hechtwerk een aanvang is gemaakt, laat onverlet dat de cliënt opdracht heeft verleend. Door aanvang van de feitelijke dienstverlening gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden conform de condities van een offerte, opdracht, dienst, therapietraject of andere werkzaamheid van Hart en Hechtwerk.
3. De overeenkomst tussen Hart en Hechtwerk en de cliënt komt in het geval van afname van een product tot stand bij betaling van het product. Middels de elektronische of mondelinge weg wordt gevraagd of de cliënt, alvorens de koop definitief te maken, akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 4 Tarieven en prijzen

1. Hart en Hechtwerk hanteert tarieven en prijzen zoals weergegeven op de website.
2. Hart en Hechtwerk en cliënt komen voor ondertekening van de algemene voorwaarden overeen welk aanbod afgenomen wordt. Aan een inschatting en keuze van het gemaakte aanbod kunnen geen rechten worden ontleend.
3. De duur van een therapiesessie is  50 minuten en daarnaast 10 minuten dossiervorming. Bij uitloop van de tijd wordt na overleg het dan geldende uurtarief doorberekend. 
4. Werkzaamheden met betrekking tot therapie en onderwijs zijn btw vrijgesteld. Overige producten zijn inclusief 21% btw.
5. Hart en Hechtwerk is gerechtigd haar prijzen en tarieven 2x per jaar aan te passen.
6. Hart en Hechtwerk werkt met losse therapiesessies en met trajectenprijzen. Voor een traject wordt een offerte opgemaakt. Deze dient voor aanvang van het traject ondertekent te worden.
7. Wandelsessies, telefonische consulten langer dan 15 minuten, dossier-opmaakkosten en online sessies zijn ook een mogelijkheid. Als dit buiten een traject, aanbod of offerte valt, geldt hiervoor het dan geldende uurtarief.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

1. Zodra de algemene voorwaarden akkoord zijn verklaard en ondertekend en een eventuele offerte is getekend is er een betalingsverplichting van de overeengekomen prijs en het dan geldende uurtarief.
2. Indien een afspraak niet tenminste 24 uur  van tevoren wordt afgezegd zal de volledige sessie in rekening gebracht worden, met uitzondering van een kennismakingsgesprek. Ook als een afspraak vergeten is of als de client niet op komt dagen zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht (no show). Facturen van een no show worden niet vergoed door de verzekering.  Indien er sprake is van een trajectafname zal de betreffende sessie als gebruikt worden gezien. Afzeggen of verplaatsen van een afspraak kan via e-mail, whatsapp of een ingesproken telefoonbericht. 
3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.
4. Als er sprake is van een traject, dient de volledige trajectprijs voor aanvang van het traject te worden betaald. Dit kan in overleg in 2 betaaltermijnen.
5. Alleen in uitzonderlijke situaties en na overleg zijn lagere tarieven mogelijk.
6. Hart en Hechtwerk biedt verzekerde zorg. Zie hiervoor artikel 6.

Artikel 6 Vergoeding van de therapie

1. Door registratie bij de NVAGT en RBCZ wordt individuele gestalttherapie door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed. Hiervoor is een aanvullende verzekering nodig. Aan het eind van een traject is een verzamelfactuur beschikbaar met een overzicht van de gehouden sessies. Deze kan men zelf indienen bij de verzekering. Voor de individuele variant van het hartritueel geldt dat dit gestalttherapie is en dat deze ingediend zou kunnen worden. Aan het eind van het ritueel is een verzamelfactuur beschikbaar met een overzicht van de gehouden sessies, deze kan met zelf indienen bij de verzekering.
2. Het meest recente overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden voor psychosociale therapie per 1 januari 2023 vindt men hier: https://rbcz.nu/wp-content/uploads/2022/12/221214-Vergoedingenoverzicht-zorgverzekeraars-2023.pdf.
3. Relatietherapie wordt sinds een aantal jaren niet meer vergoed. Gedurende een relatietraject vinden er een aantal individuele sessies plaats. Deze kunnen eventueel wel voor een deel vergoed worden. Aan het eind van een traject is een verzamelfactuur beschikbaar met een overzicht van de gehouden sessies. Deze kan men zelf indienen bij de verzekering.
4. Telefonische consulten en email ondersteuning worden niet vergoed. Beeldbel afspraken kunnen wel voor een deel vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering.

Artikel 7 Verhindering therapeut

1. Indien eigenaar van Hart en Hechtwerk, Mieke Koerts-Tichelaar door ziekte of een andere oorzaak voor langere periode niet in staat is om de behandeling te geven, kan Mieke Koerts-Tichelaar een collega-therapeut inschakelen en/of kan een collega-therapeut de communicatie overnemen indien er een dermate ernstig noodgeval is. Cliënt kan rechtstreeks contact opnemen of de collega-therapeut neemt contact op. Dit zal in overleg gaan. Collega-therapeut is mevrouw L. Riemsdijk van https://www.lindariemsdijk.nl/ . Mevrouw Riemsdijk is gemachtigd om cliëntgegevens in te zien.
2. Partner van de therapeut, de heer B.J. Koerts is eveneens gemachtigd om cliëntgegevens in te zien en in geval van verhindering van de therapeut contact op te nemen met cliënten.
3. Daarnaast is mevrouw L. Velema-Tichelaar gemachtigd om cliëntgegevens in te zien en in geval van verhindering van de therapeut contact op te nemen met cliënten.

Artikel 8 Klachtenregeling

1. Indien een cliënt onvrede of een klacht heeft kan deze contact opnemen met de beroepsvereniging NVAGT. Op de website van NVAGT is een klachtenformulier te downloaden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn eigen keuzes, beslissingen en gedrag en voor de gevolgen hiervan.
2. Therapeut is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door cliënt verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Ter bescherming van de cliënt en van de therapeut zal gevraagd worden naar de huisarts. Mocht er iets ernstigs zijn/voorvallen, of er zijn zorgen over de cliënt dan is de huisarts eerste aanspreekpunt.

Artikel 10 Overleg met verwijzer en/of huisarts of mogelijke doorverwijzing

1. Indien nodig kan er mondeling of schriftelijk overleg plaatsvinden met een verwijzer, co-therapeut en/of huisarts. Alvorens dit overleg zal de cliënt gevraagd worden hiervoor een toestemmingsverklaring digitaal te onderteken. Dit zal gaan via een verklaring vanuit het administratiesysteem MijnDiad.
2. Indien nodig kan de therapeut de cliënt zelf doorverwijzen naar een andere therapeut/specialist. Hiervoor wordt geen verwijsbrief uitgegeven, de contactgegevens van de betreffende therapeut/specialist worden aangereikt. Cliënt dient hier zelf mee in contact te gaan, desgewenst.

Artikel 11 Einde overeenkomst

1. Voor zowel Hart en Hechtwerk als voor de cliënt bestaat de mogelijkheid om een overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat het beoogde behandeldoel niet zal of kan worden bereikt of indien het medisch niet verantwoord is voor de cliënt om de therapie voort te zetten. Indien er nog afspraken gepland staan en deze al van tevoren zijn betaald zal er een restitutie van het bedrag plaatsvinden.
2. Hart en Hechtwerk heeft het recht om de overeenkomst met cliënt op te zeggen indien van de cliënt gedurende de behandeling een bepaalde periode niets wordt vernomen of indien er onvoldoende medewerking is aan de therapie.
3. Hart en Hechtwerk heeft het recht om de overeenkomst met de cliënt op te zeggen indien er zich omstandigheden voordoen die niet acceptabel zijn. Daaronder valt iedere vorm van mondeling en/of lichamelijke intimidatie en/of discriminatie.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

1. Kennismateriaal zoals opdrachten, modellen en theoriestukken die zijn ontwikkeld en/of worden gebruikt door Hart en Hechtwerk voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn en blijven het eigendom van Hart en Hechtwerk.
2. Zonder schriftelijke toestemming van Hart en Hechtwerk is de cliënt niet gerechtigd om gedeelten of gegevens van het kennismateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke manier dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, opdrachten, aanbiedingen en werkzaamheden van Hart en Hechtwerk en overeenkomsten gesloten door Hart en Hechtwerk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor alle bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien in het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden Praktijk Hart en Hechtwerk – Juni 2024